Hmong Contemporary Issues

Les problématiques contemporaraines des Hmong

Hmoob Cov XWm Txheej rau Tam sim no

Today's Thought

A Price Has to Be Paid
Yuav Tau Them Tus Nqi
Poem

Tau ntev los, ib tug tub hluas tau nyiam nyiam kuv tag nws siab nws ntsws,
Tos tos kuv txhua hnub txhua hmo.

Kuv tau khiav nws mus, tseg nws nyob tib leeg ces nws thiaj li mus ua nws lub neej lawm.
Sij hawm dhia mus, kuv txawj xav tuaj.
Xya xyoo tom qab, nws tuaj saib kuv hauv kuv tus npau suav.
Kuv rov ras hlo txog nws ces nco nco nws tau ob, peb hnub, khuv xim kawg.
Tau ntau ntau xyoo, wb nyias ua nyias neej, nyob tib lub teb chaws.
Kuv tseem nyiam nws, txawm tuaj deb nco xwb.
Nws li ces kuv tsis paub.
Kuv lub siab tej zaum quaj khuv xim,
Thaum kev hlub ploj zuj zus hauv kuv lub neej.

Read more, click here